Popiežius patvirtino Mykolą Giedraitį palaimintuoju

Palaimintasis Mykolas Giedraitis (1420-1485) 

Bažnyčia pripažino Dievo Tarno Mykolo Giedraičio herojiškas dorybes ir patvirtino jo kultą nuo neatmenamų laikų. Mykolas Giedraitis – palaimintasis

Mykolas Giedraitis, penkioliktajame amžiuje gyvenęs baltųjų augustinų ordino pasaulietis – Bažnyčios palaimintasis. Tai patvirtino popiežius Pranciškus įgaliodamas skelbti dekretą dėl Mykolo Giedraičio beatifikacijos.

Popiežius Pranciškus audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui įgaliojo jį paskelbti dekretą, kuriuo pripažintos Dievo Tarno Mykolo Giedraičio herojiškos dorybės ir patvirtintas jo kultas nuo neatmenamų laikų. Kulto patvirtinimas šiuo atveju reiškia Dievo tarno vad. ekvipolentinę (lygiavertę) beatifikaciją.

Popiežiaus audiencija Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kardinolui Angelo Becciu įvyko trečiadienį, lapkričio 7 d. Nuo šios dienos Mykolas Giedraitis – palaimintasis.

Palaimintasis Mykolas Giedraitis gimė Giedraičiuose, Lietuvoje, penkioliktojo šimtmečio pradžioje, apie 1420 m. ir mirė Krokuvoje 1485 m. gegužės 4 d.

Liturginis palaimintojo Mykolo Giedraičio minėjimas švenčiamas jo mirties dieną, gegužės 4–ąją, Lietuvos ir Lenkijos vyskupijose, kuriose gyvas palaimintojo atminimas, ypač Šv. Morkaus bažnyčioje Krokuvoje, kur ilsisi palaimintojo kūnas, ir vietovėse Lietuvoje, kuriose nuo neatmenamų laikų nenutrūkęs palaimintojo kultas – ypač Giedraičiuose ir Videniškiuose.ri nuo 1926 m. priklauso dabartinei Kaišiadorių vyskupai. Džiugią naujieną Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijai pakomentavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas:

Vysk. Jonas Ivanauskas: Pal. Mykolas Giedraitis – savas ir brangus globėjas

„Tikrai labai džiugu, kad Mykolas Giedraitis, dabartinis palaimintasis, yra gimęs mūsų vyskupijos teritorijoje. Žinoma, mes tikrai jį laikome savu, labai brangiu globėju. Tai žmogus, kuris savo aplinkoje turėjo labai gilaus tikėjimo ir dvasinės patirties dovaną, kiek daug žmonių į jį kreipdavosi, kokia įtaką savo epochoje jis reiškė ir turėjo. Mums tikrai belieka pasidžiaugti nauju palaimintuoju, kuris parodo, kad tarnavimas Viešpačiui yra įmanomas įvairiose gyvenimo aplinkybėse. Tai tiesiog buvo paprastas žmogus. Čia yra liudijimas, jog nėra nei paprastų, nei nepaprastų žmonių, o tiesiog yra žmonės, kurie myli Dievą, myli artimą, tarnauja Bažnyčioje pagal tas malones ir pašaukimą vykdydami Dievo valią“. (SAK / Vatican News 2018 lapkričio 08)

 

Palaimintojo Mykolo Giedraičio litanija

(Patvirtinta Kaišiadorių vyskupo)

 • Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

  Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

  Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

  Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

  Šventoji Marija, melski už mus!

  Šventasis Juozapai, melski už mus!

  Šventasis Augustinai, melski už mus!

  Palaimintasis Mykolai, melski už mus!

  Garbingasis Giedraičių giminės atstove, melski už mus!

  Nukryžiuotosios Meilės išpažinėjau, melski už mus!

  Paslėpto gyvenimo Dvasioje vadove, melski už mus!

  Stropusis Bažnyčios tarne, melski už mus!

  Rūpestingasis Dievo namų prižiūrėtojau, melski už mus!

  Nuolankusis Altoriaus patarnautojau, melski už mus!

  Dalyvaujančių liturgijoje globėjau, melski už mus!

  Šventumo kasdienybėje skleidėjau, melski už mus!

  Išmintingasis kuklumo pavyzdy, melski už mus!

  Užtariant palaimintajam Mykolui:

  - Gilesnio Dievo žodžio pažinimo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Maldingo dalyvavimo liturgijoje išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tavo artumo troškimo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tvirtumo tikėjime išmokyk mus, Viešpatie!

  - Negęstančios vilties išmokyk mus, Viešpatie!

  - Veiklios ir gailestingos meilės išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tikėjimo džiaugsmo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Ištikimybės mažuose dalykuose išmokyk mus, Viešpatie!

  - Kantrybės kentėjimuose išmokyk mus, Viešpatie!

  - Tikro pamaldumo išmokyk mus, Viešpatie!

  - Savo pašaukimo pažinimo išmokyk mus, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

  Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

  Melski už mus, palaimintasis Mykolai! Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

  Melskimės. Visagali Gailestingasis Dieve, ištikimam savo tarnui Mykolui suteikęs nepaprastą meilę Nukryžiuotajam Kristui ir įkvėpęs nuoširdų tarnavimą Dieviškajai liturgijai, leisk mums jo pavyzdžio paskatintiems malda, nuolankumu ir kuklumu siekti šventumo. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

  Daugiau informacijos: Kaišiadorių vyskupijos kurija