Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus

 

Septyni paskutiniai Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus

Kviečiame septynis gavėnios penktadienius, nuo vasario 16 d., po vakaro Šv. Mišių 30 min., adoracijai, apmąstyti septynis paskutinius Kristaus žodžius nuo kryžiaus.
 
Parapijos klebonas
 

 

Pirmasis Jėzaus žodis nuo kryžiaus:

„Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino, ką darą.“ 
(Lk 23, 34)

Antrasis žodis:

„Šiandien su manimi būsi rojuje.“ 
(Lk 23, 43)

Trečiasis žodis:

„Moterie, štai tavo sūnus! 
Štai tavo motina!“ 
(Jn 19, 26–27)

Ketvirtasis žodis:

„Mano Dieve, mano Dieve, 
kodėl mane apleidai?!“
(Mt 27, 46)

Penktasis žodis:

„Trokštu!“
(Jn 19, 28)

Šeštasis žodis:

„Atlikta!“ 
(Jn 19, 30)

Septintasis žodis:

„Tėve, į tavo rankas 
atiduodu savo dvasią.“ 
(Lk 23, 46)