VYSKUPAS IR KANKINYS TEOFILIUS MATULIONIS PASKELBTAS PALAIMINTUOJU 2017-06-25

 

2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Iškilmės liturgijai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato, koncelebravo apie 50 vyskupų ir apie 500 kunigų.

APAŠTALINIS LAIŠKAS

Mes, išpildydami Mūsų Brolio Jono Ivanausko, Kaišiadorių vyskupo, ir daugelio kitų brolių vyskupystėje, ir daugybės Kristų tikinčiųjų maldavimus, patariant Šventųjų skelbimo kongregacijai, Mūsų Apaštaline galia patvarkome, kad Garbingasis Dievo tarnas Teofilius Matulionis, Kaišiadorių arkivyskupas–vyskupas, kankinys, ganytojas pagal Kristaus širdį, didvyriškas Evangelijos liudytojas, drąsus Bažnyčios ir žmogaus orumo gynėjas, ateityje būtų vadinamas Palaimintojo vardu, ir kasmet birželio mėnesio keturioliktą dieną būtų švenčiamas kanonų nustatyta tvarka ir nustatytoje vietoje.

Vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Duota Romoje, prie Šventojo Petro, gegužės mėnesio 13 d., minint Fatimos Palaimintąją Mergelę Mariją, du tūkstančiai septynioliktais Viešpaties ir penktais Mūsų Pontifikato metais.

Popiežius PRANCIŠKUS

Liepos 2 d. 12 val. Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios dėkojant Viešpačiui už Teofiliaus Matulionio - vyskupo ir kankinio paskelbimą Palaimintuoju.

Palaimintojo Teofiliaus - vyskupo ir kankinio šventė liturgijoje Kaišiadorių vyskupijoje bus švenčiama kasmet birželio 14-ąją. Ši diena Lietuvoje minima kaip Gedulo ir Vilties diena. Tą dieną 1941 m. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą.

Kaišiadorių vyskupijos kurija