PERŽIŪRĖTI SAVO GYVENIMĄ

... Nesudėtingas būdas peržiūrėti savo gyvenimą Dievo akivaizdoje:

 

- Dievo akivaizdoje:  prieš pradedant sąžinės tyrimą, reikia kiek įmanoma aiškiau suvokti, kad esame Dievo akivaizdoje, kad Jis į mus žiūri ir mus myli. Dar nepradėjus galvoti apie save, reikia jausti ir  žinoti, kad Dievas mus stebi, ir pratintis žiūrėti į save taip, kaip Dievas mus mato ir mūsų nori.

 

FOUKAULDO MALDA

Tėve mano, aš atsiduodu Tau;

daryk su manimi, kas tik Tau patinka.

Ką  iš manęs bepadarytum, dėkoju Tau.

Esu pasirengęs viskam,

priimu viską,

kad tik Tavo valia

įvyktų manyje

ir visuose Tavo kūriniuose.

Nieko kito, mano Dieve, netrokštu.

Savo sielą atiduodu į Tavo rankas;

dovanoju ją Tau, mano Dieve,

su visa savo širdies meile,

nes myliu Tave,

ir mano meilė reikalauja save dovanoti,

į Tavo rankas save atiduoti

be išlygų;

su begaliniu pasitikėjimu,

HIMNAS MEILEI

Jei mokėtume anglų, prancūzų ir ispanų kalbas...

Jei turėtume  diplomą ir būtume labai išsilavinę, bet širdyje neturėtume meilės,

       neturėtume kuo pasidalyti.

Jei mokėtume įžvelgti būsimuosius įvykius,

galėtume numatyti istorijos eigą ir politinius bei ideologinius pokyčius,

jei suprastume politiką ir ekonomiką, domėtumėmės kultūriniais debatais ir daug žinotume,

net jeigu būtume ištikimi Viešpačiui, uoliai melstumėmės ir stengtumėmės eiti tiesiu keliu,

bet neturėtume meilės,

MALDA SENATVĖJE

ŠV. PRANCIŠKUS SALEZAS

 

MALDA  SENATVĖJE

 

Viešpatie, geriau už mane žinai, kad senstu ir ateis mano saulėlydžio diena.

Apsaugok mane nuo pasipūtimo, kad kiekviena proga ir tema kitus mokyčiau.

Išlaisvink mane  nuo tos didelės silpnybės – noro kitų žmonių gyvenimą tvarkyt.i

KARTU SU MARIJA KONTEMPLIUOTI KRISTAUS VEIDĄ

                             

                                               Pompėjaus  Rožinis

 

 

                                                                                      2003m.  spalis

                                                                  

 

                                                                                      DŽIAUGSMO   SLĖPINIAI

 

IŠGYDYMO MALDOS

Jėzau, Tu esi Gydytojas,
aš esu sergantis...
Tu esi gailestingas,
aš esu vargšas...

 

IŠGYDYMO MALDOS

                          ...Aklasis ėmė garsiai šaukti:

Jėzau, Dovydo Sūnau,
pasigailėk manęs!..

Vardan Dievo,Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

Tėve mūsų...

Sveika, Marija...

Garbė Dievui Tėvui...

Tikiu ...

*

x x x

 

Eik ieškoti kitų,

Sustok paieškoti savęs

 

Šv.Pranciškaus Saleziečio patarimai:

 

 

                            Nesiduok praeičiai prislegiamas, pavesk ją

                           Dievo gailestingumui; taip pat dėl ateities

                           nereikia nerimauti.

 

*

Geros Gavėnios!

 

Viešpatie, paskatink mūsų širdį gavėti:

tegu ji išmoksta atsisakyti to,

kas,Viešpatie, nutolina ją nuo Tavo meilės,

tegu ji stipriau ir nuoširdžiau vienijasi su Tavimi.

 

Paskatink gavėti mūsų puikybę,

užgaidas ir reikalavimus,

kad taptume nuolankūs

                       ir trokštume tik vieno –Tau tarnauti.

 

Paskatink gavėti mūsų aistras, malonumų geismą,

patogumų troškulį, godumą ir nesutramdomą veiklumą;

Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių parapijos bažnyčioje - Katedroje (2014)

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių krikščionių tikėjimo slėpinių šventimui; šį laiką dera praleisti rimtyje, dalyvauti Didžiojo tridienio liturgijoje, daugiau pasimelsti.

            - Didįjį ketvirtadienį Krizmos Mišios Kaišiadorių katedroje - 10 val.; Krizmos Mišias švenčia vyskupas kartu su vyskupijos kunigais; Mišių metu šventinami Ligonių ir Katechumenų aliejai bei konsekruojama Krizma, aliejai skirti sakramentų šventimui, o kunigai atnaujina Kunigystės pažadus.

Puslapiai