Palaimintasis arkivysk. Teofilius Matulionis

 

Teofilius Matulionis   gimė 1873 m. birželio 22 d. Alantos parapijoje (Molėtų r.). 1900 m. baigė Petrapilio kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Dirbo Latvijos lietuvių parapijose, o 1910 m. perkeliamas į Petrapilį (vėliau Leningradą). 1923 m. už priešiškumą sovietų valdžiai įkalintas. 1929 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas į Mogiliovo vyskupiją. Tais pačiais metais jį vėl užklupo tremtis: buvo nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų ir išsiųstas į Solovkų salas.

1933 m. grįžo į Lietuvą. 1934 m. lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. Kiek vėliau popiežius apie vyskupą Teofilių yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“. Grįžęs į Lietuvą vyskupas apsigyveno benediktinių vienuolyne Kaune, talkino Kauno arkivyskupui pastoracijos darbuose, kurį laiką ėjo vyriausiojo kariuomenės kapeliono pareigas. Arkivysk. T. Matulionis grįžęs iš tremties 1943 m. paskiriamas Kaišiadorių vyskupu. 1946 m. vėl buvo įkalintas, pradžioje Oršoje, vėliau – Vladimire, galiausiai – Mordovijoje. 1956 m. vyskupas Teofilius Matulionis grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Birštone pas kunigą Joną Jonį, Birštono parapijos kleboną, artimą bičiulį ir pagalbininką, bei perėmė vyskupijos valdymą iš kanauninko J.Stankevičiaus. 1959 m. sovietų valdžios sprendimu vyskupas buvo nušalintas nuo pareigų ir prievarta apgyvendintas Šeduvoje (Radviliškio r.). 1962 m. Apaštalų Sostas „už pagirtiną tvirtumą einant gerojo ganytojo pareigas“ vysk. Teofiliui suteikė arkivyskupo titulą. 1962 m. rugpjūčio 20 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė. Palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.

Siekiant arkivyskupą Teofilių Matulionį pripažinti Bažnyčios kankiniu, 1990 m. pradėta jo kanonizacijos byla (plačiau apie tai skaityti „Bažnyčios žinios“ [2003 Nr. 10], Apie lietuvių kanonizacijos bylas; „Bažnyčios žinios“ [1997 Nr. 4], Kanonizacijos bylos dokumentai; „Bažnyčios žinios“ [1999 Nr. 15], Šventųjų skelbimo procesas nėra paprastas). Tais pačiais metais jam suteiktas Dievo tarno titulas. 2008 m. gegužės 1 d. kanonizacijos byla vyskupijoje buvo baigta ir perduota į Romą (plačiau apie tai skaityti: ”Bažnyčios žinios” [2008 Nr. 9], Paminėta Dievo tarno Teofiliaus proceso vyskupijos etapo pabaiga). 

2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Iškilmės liturgijai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato SDB.

2017 m. liepos 2 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos padėkos Mišios. Liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, taip pat kunigai iš Kaišiadorių ir kitų vyskupijų.

Mišių pradžioje Kaišiadorių vyskupas dedikavo ir pašventinto tikinčiųjų pamaldumui Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčią, įrengtą katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas.

Homilijoje Kaišiadorių vyskupas sakė: „atėję į palaimintojo Teofiliaus koplyčią šioje katedroje, sutiksite žmogų, kuris jau danguje, kurio gyvenimas skirtas tam, kad atneštų į mūsų gyvenimą daugiau dangaus – daugiau Dievo, daugiau tarpusavio meilės, daugiau visiems mums – Bažnyčiai ir Lietuvai – Dievo skirtų malonių. Švento žmogaus gyvenimas nepasibaigia žemėje. Bažnyčia tam ir skelbia palaimintuosius, šventuosius, kad jų misija – Dievo darbas – tęstųsi“…

Palaimintojo Teofiliaus - vyskupo ir kankinio šventė liturgijoje Kaišiadorių vyskupijoje švenčiama kasmet birželio 14-ąją. Palaimintajam dedikuota koplyčia katedroje nuo šiol bus atvira visiems tikintiesiems besilankantiems katedroje.