Pirmasis palaimintojo Teofiliaus liturginis minėjimas

 

2018 m. birželio 14 d. Kaišiadorių katedroje buvo iškilmingai švenčiamas palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, minėjimas. Palaimintojo sarkofagas birželio 14-17 dienomis yra išstatytas pagerbimui centrinėje katedros navoje, todėl maldininkai gali iš arčiau jį apžiūrėti, prisiliesti ne tiek rankomis, kiek savo tikėjimu prie šventųjų bendravimo ir melsti palaimintojo Teofiliaus užtarimo.

Pagrindinėms pamaldoms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Mišiose gausiai dalyvavo Kauno seserys benediktinės, kurioms po šv. Mišių buvo perduotas originalus relikvijorius su palaimintojo relikvija.

Homilijoje vyskupas atskleidė jautriausius palaimintojo gyvenimo momentus ir akcentavo, jog Gedulo ir vilties dieną švenčiamas palaimintojo minėjimas nori mus praturtinti viltimi.

Po Mišių buvo perskaitytas relikvijų perdavimo aktas. Jame paminėta, kad 1936-1943 metais palaimintasis buvo Kauno šv. Mikalojas bažnyčios rektoriumi ir seserų benediktinių kapelionu. Vyskupas perdavė relikvijas vienuolyno abatei, kuri taip pat tarė padėkos žodį. Kartu su relikvijoriumi kaišiadoriečiai perdavė rožėmis pintą didžiulę širdį, kurioje galime įžvelgti daug simbolių. Tai – Kristaus širdis, kurią taip pamilo palaimintas Teofilius, tai ir dėl Bažnyčios besiaukojanti Teofiliaus širdis, o kartu tai gali būti ir kiekvieno tikinčiojo širdis. Juk dažnai meldžiame žodžiais: „Viešpatie, padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį!“.

Vakare šv. Mikalojas bažnyčioje įvyko iškilmingas palaimintojo Teofiliaus relikvijų sutikimas. Pamaldoms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ bei kiti dvasininkai. Homilijoje arkivyskupas priminė, jog seserys benediktinės prieš 75 metus (1943 m.) su ašaromis akyse išlydėjo vyskupą Teofilių į Kaišiadoris, o dabar su džiaugsmo ašaromis seserys vėl jį pasitinka, pagerbdami jo relikvijas.

Po pamaldų relikvijorius buvo patalpintas specialiai tam įrengtoje vietoje, kad tikintieji galėtų melstis ir patirti jo užtarimo galią. Džiugu, kad palaimintasis tampa vis labiau žinomas ir gerbiamas. Meilė žmonėms, kuria savo žemiškojo gyvenimo metu tryško iš palaimintojo Teofiliaus, dabar reiškiasi užtarimu iš dangaus. Palaimintasis Teofiliau, melski už mus!

Mons. Algirdas Jurevičius

Nuotraukų galerija