Eucharistija

 

Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. (Mt 28, 20)

Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė". „Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Juk šventojoje Eucharistijoje sutelktas visas dvasinis Bažnyčios gėris - pats Kristus, mūsų Velykų Avinėlis" (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1324).

Eucharistija, iš graikų kalbos reiškia „dėkoti“. Dėkodami Viešpačiui už visa, ką Jis mums duoda, dar labiau prie Jo priartėjame ir tampame atviresni Jo veikimui mumyse. Mišios tai ir reiškia.

Pirmąjai Šv. Komunijai ir Išpažinčiai vaikai rengiami grupelėmis beveik visomis savaitės dienomis (pagal pasirinkimą). Katechezės vyksta (kiekvienai grupei) vieną kartą per savaitę. Rengimosi trukmė - nuo spalio iki gegužės mėnesio. Pasirengimas vyksta pagal Kauno arkivyskupijos katechetikos centro paruoštą programą.