DEVYNDIENIS LINK SEKMINIŲ

 

DEVYBDIENIS LINK SEKMINIŲ (Kauno arkivyskupija)

 

Sekminių sekvencija

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*

žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk, * savo dovanas dalink, *

mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *

mielas atgaivintojas!

Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *

Tu – paguoda liūdesy!

O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *

stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *

viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *

gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *

tiesink vingius mūs takų!

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *

dovanų septynetą!

Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *

kviesk į džiaugsmą amžiną.

 

Vad.: Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja.

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Vad.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti

Šventosios Dvasios šviesa; * leisk mums tos Dvasios dėka

visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada džiaugtis.

Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui – Tėvui...