Kaišiadorių vyskupijos kurijos pranešimas dėl Kaišiadorių parapijos klebono paskyrimo

Kaišiadorių vyskupas paskyrė Kaišiadorių parapijos klebonu ir dekanu kunigą teologijos magistrą Algį ANANĮ, iki šiol ėjusį Žaslių ir Paparčių parapijų klebono pareigas. Naujasis Kaišiadorių klebonas pareigas pradės liepos mėnesį. Vyskupas laimina paskirtąjį kleboną ir prašo parapijiečius nuoširdžiai priimti ir lydėti malda - užtarimu.

Kun. A. Ananis yra gimęs 1968 m. Bagaslaviškio parapijoje, Širvintų r. Studijavo Žemės ūkio akademijoje, kunigystei rengėsi Kauno kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1999 m. Dar studijavo bažnytinę teisę VDU - Katalikų teologijos fakultete ir įgijo teologijos magistro laipsnį. Šalia kitų pareigų, jis yra Kaišiadorių vyskupijos bažnytinio teismo narys – teisėjas, Kunigų tarybos narys bei konsultorius – vyskupo patarėjas.

Monsinjorą Rimvydą JURKEVIČIŲ, nuo 2002 m. ėjusį Kaišiadorių parapijos klebono ir dekano pareigas, Kaišiadorių vyskupas paskyrė Birštono ir Nemajūnų parapijų klebonu ir dekanu. Padėkos Mišias katedroje mons. R. Jurkevičius švęs ir atsisveikins liepos 14 d. 12 val.

Kurijos kancleris (kun. G. Tamošiūnas), 2024-06-30