KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS - SVEIKINIMAS

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Švenčiame Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Šis įvykis yra artimai susijęs su kiekvienu iš mūsų ir tiesiog juntamai tapęs mūsų švente. Dievo žodis pasakojantis apie Jėzaus gimimą, kalėdinės giesmės, šventinė nuotaika leidžia drauge patirti džiaugsmą, kuris liudija Dievo artumą mums. Dievo artumas žmogui yra visuomet pripildantis džiaugsmu. Todėl nenuostabu, kad Dievo Sūnaus atėjimo į žmonių tarpą šventė yra sklidina džiaugsmo. Advento metu mes ruošiamės šitai šventei. Šventė savo esme išreiškia atliktą darbą, pasiektą pergalę, džiaugsmingą triumfą. Dievas prisiėmė žmogaus prigimtį, tapo žmogumi. Tai didžiausia žmogaus pergalė, kurią suteikė pats Dievas. Todėl nuolatinis mūsų gyvenimo siekis ir pagrindinis tikslas – priimti Dievą. Tai padaryti labai svarbu, nes po pirmųjų žmonių Rojaus nuodėmės visuomet yra pavojus visą gyvenimą blaškytis tarp gundymo “būsite kaip Dievas”, žmogaus sudaiktinimo ir giliausio troškimo būti žmogumi. Kalėdos tai išsprendžia iš esmės. Žmogus turi būti žmogumi. Žmogumi su Dievu. Jo sudievinimo kelią ir būdą gali įvykdyti tik pats Dievas. Todėl Jėzus ir tapo žmogumi, mokė būti žmogumi su Dievu, atidavė gyvybę dėl mūsų, kad Prisikėlimu mums, žmonėms, atvertų neaprėpiamą, niekada nesibaigiantį buvimą su Juo. Galime sakyti, žmogus tiesiog pašauktas būti su Dievu.

Švęsdami Kalėdas, mes, kaip tie piemenys, su šventu, širdyje netelpančiu jauduliu, ateiname išgyventi angelo paskelbtą žinią: “Nebijokite! Aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. < ... > Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!" (plg. Lk. 2, 10-14) Atokaus kaimo piemenys, atrodo visai nereikšmingi ir nieko nenutuokiantys apie Dievo planą, sužino pačią reikšmingiausią tiesą, – Dievas atėjo ir tapo žmogumi. Čia glūdi pati giliausia, egzistencinė gyvenimo prasmės ir džiaugsmo gelmė. Dievas ne tik mus sukūrė, bet mus myli ir atėjo padovanoti dabar ir per visą amžinybę besitęsiantį meilės ryšį.

Koks nuostabus, brangieji, yra Dievas! Ne tik ten, anuomet, Betliejuje. Bet ir šiandien, visada, žmonių gyvenime, mūsų gyvenime... Kiekvienas gimstantis vaikelis yra kūdikis, į kurį pirmiausia buvo panašus Jėzus, pats Dievas. Tam įsisąmoninti ir prasmingai priimti ypač reikalingas didelis paprastumas. Ypač mūsų dabarties didelių pasiekimų, gausios informacijos ir perteklinio reguliavimo laikais. Tik tas, kuris turi vaiko akis, gali nustebti dėl to, ką mato ir ką išgirsta Kalėdų naktį. Nuostabà yra durys, pro kurias įeinama į Kalėdų slėpinį.

Tik ką girdėti Evangelijos žodžiai, pasakojantys Jėzaus gimimą, yra Kalėdų, o kartu ir viso Jėzaus skelbimo paradoksas. Jis mus veda į tvartą, prie didžiausio silpnumo, nepajėgumo ir vargingumo reginio. Dievas Kristaus gimimu apvertė visus klaidingus žmonių užsitikrinimus aukštyn kojomis. Kalėdomis Dievas mus gelbsti nuo pražūtingo, nužmoginančio “susidievinimo” ir vartotojiškų pastangų, siekiančių žmogų paversti daiktu. Popiežius Pranciškus kalbėdamas Europos parlamente pabrėžė, jog "žmogus yra apdovanotas transcendentiniu orumu. Laikytis žmogaus orumo reiškia pripažinti veltui mums dovanotos ir todėl mainų ar pirkimo objektu būti negalinčios žmogaus gyvybės vertingumą."

Geroji Jėzaus Naujiena mus visada daro žmonėmis, esančiais su Dievu ir įgalina vadovautis Kristaus tiesa. Šita tiesa, brangieji, vadovaujatės jūs, kuomet branginate krikščioniškąjį tikėjimą, mylite artimą, rūpinatės šeima, sąžiningai ir atsakingai atliekate savo pareigas.

Kaip svarbus mums paties Dievo dovanotas žmogiškumas. Kaip mes jo ilgimės. Kaip jis mus pakelia! Kaip turime branginti tai, kad esame žmonės! Kaip reikalingas mūsų gyvenimui Dievo artumas, teikiantis viltį ir pasitikėjimą šiame neramiame ir trapiame pasaulyje.

Brangieji, tegul Dievo ir žmogaus artumu Kalėdos mūsų gyvenime būna kasdien. Tegul Kristus gimsta kasdien. Tegul kalėdinis džiaugsmas mums padeda gyventi tikėjimu, viltimi, Dievo ir artimo meile kasdien. Kalėdų šventėje nuoširdžiai jus visus sveikinu.

Visiems, brangieji, prasmingų, džiugių Kristaus Gimimo švenčių!

Vysk. Jonas Ivanauskas