PADĖKOS MIŠIOS UŽ VYSKUPO IR KANKINIO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJĄ: DEDIKUOTA IR PAŠVENTINTA PALAIMINTOJO KOPLYČIA KAIŠIADORIŲ KATEDROJE 2017-07-02

2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Iškilmės liturgijai vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato SDB.

2017 m. liepos 2 d. Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos padėkos Mišios. Liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, taip pat kunigai iš Kaišiadorių ir kitų vyskupijų.

Mišių pradžioje Kaišiadorių vyskupas dedikavo ir pašventinto tikinčiųjų pamaldumui Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus koplyčią, įrengtą katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas.

Homilijoje Kaišiadorių vyskupas sakė: "atėję į palaimintojo Teofiliaus koplyčią šioje katedroje, sutiksite žmogų, kuris jau danguje, kurio gyvenimas skirtas tam, kad atneštų į mūsų gyvenimą daugiau dangaus - daugiau Dievo, daugiau tarpusavio meilės, daugiau visiems mums - Bažnyčiai ir Lietuvai - Dievo skirtų malonių. Švento žmogaus gyvenimas nepasibaigia žemėje. Bažnyčia tam ir skelbia palaimintuosius, šventuosius, kad jų misija - Dievo darbas - tęstųsi"...

Iškilmingos Mišių liturgijos, kurioje dalyvavo gausu būtys tikinčiųjų, pabaigoje Kaišiadorių vyskupas dėkojo visiems pasirengimo beatifikacijai bendradarbiams, rėmėjams ir užtarėjams.

Vyskupas sakė: "šioje liturgijoje - šv. Mišiose dėkojau ir dėkoju Popiežiui Pranciškui už didelį dėmesį Lietuvai - mūsų krašto skausmų ir šventumo vyrui palamintajam Teofiliui. Dėkoju Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kard. Angelo Amato, kuris aplankė mus - Kaišiadoryse ir Vilniuje - vadovavo iškilmingai beatifikacijos liturgijai, paskelbė Apaštalinį laišką, kuriuo Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Dėkoju bylos relatoriui prof. Zdzisław J. Kijas OFM Conv., lydėjusiam beatifikacijos bylą Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane, visiems postulatoriams - ypač arkivysk. dr. Jonui Bulaičiui (†2010), vysk. dr. Jonui Borutai SJ, kun. dr. Mindaugui Saboniui ir kitiems. O visų labiausiai - vyks. Juozui Matulaičiui, 1990 m. pradėjusiam šį bylą ir nuoširdžiai lydėjusiam iki pabaigos“. Šią vyskupo padėką palydėjo per katedrą nuvilniję garsūs ir ilgi plojimai...

Tęsdamas padėkos žodį, Kaišiadorių vyskupas dėkojo visiems bylos liudininkams, teisminės medicinos ekspertams, istorikams - ypač dr. Arūnui Streikui, taip pat veikalų ir publikacijų autoriams - prel. Stanislovui Kiškiui (†1994), kan. Jonui Mintaučkiui (†1998), prel. dr. Pranui Gaidai (†2013), mons. dr. Algirdui Jurevičiui, dr. Romai Zajančkauskienei, Vyskupijos kurijos kanceliarijos ir sielovados tarnybų bendradarbiams, Vyskupijos Gyvojo rožinio ir Teofiliaus Matulionio maldos grupių nariams, lydėjusiems beatifikacijos eigą nuoširdžia malda ilgus metus.

Nuoširdžiai dėkojo Apaštaliniam nuncijui Lietuvoje arkivysk. Pedro López Quintana, kuris rodė didelį dėmesį šios beatifikacijos bylos eigai, taip pat visiems Lietuvos vyskupams, nuo praeitų metų gruodžio 1 d. vykdžiusiems vyskupijose dvasinio pasirengimo beatifikacijai programas, už didelį indėlį, kad Lietuvos tikintieji pajustų ir priimtų šią Dievo jiems dovanojamą malonę.

Nuoširdžią padėką Kaišiadorių vyskupas pareiškė Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui ir jo suburtai komandai, už nuostabią beatifikacijos šventę Vilniaus katedros aikštėje, pradžiuginusią visą Lietuvą "Dievo malonių lietumi". Dėkojo Kauno arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui ir visai šios arkivyskupijos komandai, labai daug prisidėjusiai pasirengimo beatifikacijai eigoje. Dėkojo visų Lietuvos vyskupijų ganytojams ir tikintiesiems už jų maldas ir aukas, taip pat visiems Lietuvos, o ypač Kaišiadorių vyskupijos, kunigams už uolumą, susitelkimą ir pasišventimą rengiantis šiai neeilinei, istorinei iškilmei. Dėkojo seserims vienuolėms, atskirai paminėdamas Betliejaus seseris Kaišiadorių vyskupijoje ir seseris benediktines Kaune - už jų kasdienę maldą, lydėjusią beatifikaciją. Vyskupas nuoširdžiai dėkojo visiems Lietuvos Jaunimo dienų organizatoriams, savanoriams ir dalyviams, ir visiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie šios iškilmės: Kaišiadorių savivaldybės vadovams ir visoms tarnyboms, Lietuvos televizijai, Lietuvos ir užsienio žurnalistams, Lietuvos ir užsienio katalikiškų žiniasklaidos priemonių bendradarbiams, plačiai nušvietusiems pal. Teofiliaus asmenį ir beatifikacijos faktą. Dėkojo visiems choristams, piligrimams iš kaimyninių šalių - Latvijos, Baltarusijos, Sankt Peterburgo - Rusijos, Lenkijos, lietuviams išeiviams, Lietuvos kariuomenei, policijai, medikams, visų statybinių organizacijų vadovams, darbininkams ir talkininkams, architektams ir visiems geradariams bei aukotojams Lietuvoje ir užsienyje, padėjusiems įvykdyti būtinus katedros, jos koplyčios bei aplinkos tvarkymo - renovacijos darbus...

Iškilmės pabaigoje, vadovaujant Kaišiadorių vyskupui, pamaldų dalyviai dar pasimeldė prie vyskupo ir kankinio Teofiliaus altoriaus Palaimintajam dedikuotoje koplyčioje, dėkodami Dievui už tikėjimo malonę ir didžiąją dovaną - Teofiliaus asmenį, melsdami jo užtarimo...

Palaimintojo Teofiliaus - vyskupo ir kankinio šventė liturgijoje Kaišiadorių vyskupijoje bus švenčiama kasmet birželio 14-ąją. Palaimintajam dedikuota koplyčia katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas, nuo šiol bus atvira visiems tikintiesiems, besilankantiems Kaišiadoryse.

Pamaldų laikas katedroje - sekmadienį - nuo 7.30 iki 13 val. ir nuo 17.30 iki 19 val. Šiokiadienį - nuo 7.30 iki 10 val. ir nuo 17.30 iki 19 val. Kiekvieną ketvirtadienį katedra atvira nuo 7.30 val. iki 19 val. - Dievo Gailestingumo koplyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija.

Kurijos kancleris