Paskirtojo Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo kreipimasis į arkivyskupijos tikinčiuosius

Mielieji Kauno arkivyskupijos tikintieji, kunigai, vienuolės ir vienuoliai,

visi esame piligrimai, keliaujantys pas mus mylintį Dievą, ir šioje kelionėje gausu netikėtumų. Praėjus vos dvejiems metams po paskyrimo Panevėžio vyskupu, popiežius Pranciškus siunčia mane pas jus – tarnauti Kauno arkivyskupijoje. Jau yra tekę darbuotis pačioje Kauno širdyje, didžiajam Dievo piligrimui šv. Pranciškui Ksaverui dedikuotoje bažnyčioje. Meldžiu, kad šis šventasis misionierius, Gerąją Kristaus Naujieną nešęs į tolimiausius žemės pakraščius, įkvėptų ir mus.

Kauno seminarijoje brendo mano kunigiškas pašaukimas. Dabar grįžtu kaip kunigas, kuris tarnauja ir vadovauja, šventina ir skelbia Dievo žodį. Prisipažinsiu, kad nedrąsu vykti į Bažnyčią, turėjusią tokius didžius Ganytojus, kaip kardinolas Vincentas Sladkevičius ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Suprantu, kad tikintieji lauks tokio pat atsidavimo, maldingumo ir uolumo, kokius matė iki šiol. Paklusdamas Šventajam Tėvui ir pasitikėdamas Dievo malone, priimu šį paskyrimą. Drąsina tai, kad arkivyskupijoje matau didelį būrį atsidavusių kunigų, vienuolių ir aktyvių pasauliečių. Tik kartu su jumis ir jums padedant galėsiu atlikti savo pareigas.

Į rytdieną mums tenka žengti šiandienos pasaulyje, kuriame Kristaus išgelbėjimas ir Dievo gailestingumo dovana tebėra aktualūs ir reikalingi. Tad būkime Bažnyčia – tikinčiųjų bendruomene, kuriai svarbu patarnauti ne vien saviesiems, bet kuri trokšta pasiekti kiekvieną ir dalytis Evangelijos džiaugsmu; kuri drąsiai neša žinią apie tai, kad žmogus yra orus ir laisvas, kad esame ne aplinkybių vergai, o brangūs mylinčio Tėvo vaikai; kuri ypač jautri vargingiausiems – juk įsikūnijęs Dievo Sūnus gydė, drąsino, teikė ramybę ir siuntė savo mokinius daryti tą patį. Turiu viltį ir tvirtai tikiu, kad Dievas mūsų troškimus, lydimus visapusiškų pastangų, pavers tikrove. Jau dabar Jis tai daro.

Apaštalas Paulius ragino visada gyventi susivienijus su Kristumi (plg. 1 Tes 5, 10). Jo žodžius pasirinkau savo vyskupišku šūkiu, kuris drauge skatina ir drąsina. Linkėdamas šios vienybės su prisikėlusiu Viešpačiu, laiminu jus visus ir prašau melstis už arkivyskupą Sigitą, vyskupą Kęstutį ir mane, o drauge prašyti Gerąjį Ganytoją įkvėpti drąsos jauniems žmonėms atsiliepti į Jo kvietimą.

Kauno arkivyskupo pareigas pradėsiu eiti liepos 11 d. – per Šv. Benedikto, Europos globėjo, šventę. Tą dieną 12 val. visus nuoširdžiai kviečiu į šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje, o tuos, kurie negalės dalyvauti, ypač ligonius, prašau lydėti savo malda.

Nuo amžių iš Šiluvos mus globojanti Dievo Motina Marija, melski už mus ir mūsų Tėvynę Lietuvą!

+ Lionginas Virbalas, paskirtasis Kauno arkivyskupas