Prasideda SEKMINIŲ (maldos Šventajai Dvasiai) devyndienis (2023-05-19)

Gegužės 19 d. prasidedantis SEKMINIŲ DEVYNDIENIS (novena) – tai Bažnyčios maldos laikas laukiant Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių).

Devynias dienas kasdien bažnyčiose ar namie giedamas arba kalbamas HIMNAS ŠVENTAJAI DVASIAI („Veni, Sancte Spiritus“).

Nuo penktadienio prieš Šeštines iki Sekminių išvakarių imtinai bažnyčiose arba namie atliekamas devyndienis Šventajai Dvasiai.

Pradžioje giedama arba kalbama:

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK,

spindulių dangaus mums teik,

žemės klystkelius nušviesk.

2 Tėve vargstančių, nuženk,

savo dovanas dalink,

mūsų dvasią atgaivink!

3 Sielų Tu ramintojas,

svečias atlankytojas,

mielas atgaivintojas.

4 Darbuose Tu – poilsis,

kaitroje Tu – atvėsis,

Tu – paguoda liūdesy.

5 O šviesybe amžina,

skaidrink sielos gilumą,

stiprinki tikėjimą.

6 Be Tavųjų dovanų

viskas žmoguje skurdu,

viskas – atvira žaizda.

7 Nuvalyk, kas sutepta,

laistyk, kas išdeginta,

gydyk tai, kas sužeista.

8 Atitrauk mus nuo klaidų,

dvasios šalty duok jėgų,

tiesink vingius mūs takų.

9 Duok mums, mylintiems Tave,

tikintiems Tava galia,

dovanas septynerias.

10 Duok dorybių atpildą,

siųsk laimingą pabaigą,

kviesk į džiaugsmą amžiną!

Kunigas: Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja.

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Melskimės. Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; * leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ; SVEIKA, MARIJA; GARBĖ DIEVUI.