Sinodinio kelio ir Šeimos metų Kaišiadorių vyskupijoje užbaigos šventė (2022-06-12)

 

2022 m. birželio 12 d., palaimintojo Teofiliaus liturginio minėjimo išvakarėse, Kaišiadorių katedroje vyko Sinodinio kelio ir Šeimos metų vyskupijoje užbaigos šventė. Šv. Mišias celebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupijos generalvikaras - kun. Rolandas Bičkauskas. Pamaldose dalyvavo Sinodinio kelio moderatoriai parapijose, taip pat šeimos iš parapijų. Po pamaldų katedroje vyskupijos generalvikaras pristatė Sinodinio kelio įžvalgų santrauką.

Sinodinį kelią vyskupijoje, kuris Bažnyčioje prasidėjo praeitų metų spalio mėnesį, koordinavo kun. Rolandas Bičkauskas - vyskupijos generalvikaras ir Vaiva Stanionė - Vievio parapijietė. Praeitų metų gruodžio mėnesį vyko vyskupijos moderatorių mokymai, kuriose dalyvavo 66 asmenys iš parapijų, o gruodžio pabaigoje prasidėjo konsultaciniai susitikimai parapijose - atskirose grupelėse bei internetinėse platformose, siekiant išgirsti visų balsą. Programoje dalyvavo beveik visos vyskupijos parapijos, kuriose reziduoja kunigai. Aktyviai įsijungė vyskupijos pastoraciniai centrai – Jaunimo, Katechetikos, Šeimos. Vyskupijos kunigai turėjo atskirus Sinodinio kelio susitikimus pastoracinių užsiėmimų formate.

Šeimos metų, kurie Bažnyčioje prasidėjo praeitų metų kovo mėnesį, liturgijoje minint Šventosios Šeimos globėją Šv. Juozapą, užbaigos proga Kaišiadorių vyskupas įteikė padėkas iš parapijų atvykusioms šeimoms, kurios savo gyvenimu liudija katalikiškos šeimos pavyzdį ir augina ar užauginusios 4 ir daugiau vaikų. Vyskupas taip pat įteikė asmeniškai parašytą laišką vyskupijos šeimos, žr. čia...

Liturgijoje taip pat dalyvavo LR Finansų ministrė Gintarė Skaistė su vyru, vietos politikai, atnašų metu Ašmonų šeima (iš Kauno) įteikė Kaišiadorių vyskupui votą – padėkos Dievui ženklą už patirtą sveikatą, užtariant palaimintajam Teofiliui. Pabaigoje visi meldėsi palaimintojo Teofiliaus koplyčioj ir buvo palaiminti relikvija.

Šventė baigėsi vaišėmis - agape, kurioje dalyvavo į šventę pakviestos šeimos ir Sinodinio kelio moderatoriai, atvykę iš vyskupijos parapijų.

Kurijos informacija ir nuotraukos (gt)