Skelbimai katedroje - 2016-05-29

1. Šį sekmadienį - gegužės 29 d. -  po sumos Mišių bus daroma Eucharistinė - Devintinių procesija katedros šventoriuje. Kviečiame dalyvauti.

2. Ateinantį sekmadienį – birželio 5 d. – Lietuvoje minėsime Tėvo dieną. Šv. Mišios katedroje 8, 10 ir 12 val. bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius tėvus, o vakare 18 val. - už mirusius; už mirusius tėvus šv. Mišios dar bus švenčiamos pirmadienį po Tėvo dienos - 18 val.

3. Birželio 1 d. pradėsime Birželines pamaldas, skirtas Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos katedroje šiokiadieniais - po Mišių 18 val., o sekmadieniais - prieš sumos Mišias.

4. Penktadienį - birželio 3 d. - Bažnyčia švęs Švč. Jėzaus Širdies iškilmę; tą dieną šv. Mišios katedroje - 8:30, 12 ir 18 val. 12 val. Kaišiadorių vyskupas suteiks Kunigystės šventimus šios vyskupijos diakonui Povilui Slaminiui, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniui, kilusiam iš Merkinės parapijos. Šia proga Vyskupas prašo pasimelsti už šventinamąjį bei primena, kad iki šventimų datos, bet kuris asmuo, jei turi žinių dėl kliūčių priimti šventimus, yra įpareigotas pranešti Vyskupui.

 

Klebonas