SKELBIMAS 2016-05-29

Ateinantį, pirmąjį birželio penktadienį - birželio 3 d. -  parapijos Moterų maldos grupelė kviečia visus į Šlovinimo pamaldas, kurios vyks katedroje po Mišių vakare – 19 val. Pamaldų metu adoruosime Švč. Sakramentą, giedosime Dievo šlovinimo giesmes, klausysimės Dievo žodžio ir melsimės padėkos Dievui malda...

Kas yra Šlovinimas? Kaip moko mus Bažnyčia, kiekvienas krikščionis - tikintysis turėtų skirti laiko Dievo šlovinimui - nes Jis mūsų Kūrėjas, Atpirkėjas, Palaikytojas ir Draugas - Jis mylintis Tėvas, Gerasis Ganytojas, Gyvybės žodis ir duona – pasilikęs su mumis Eucharistijoje ir, už tas Dievo malones, kuriomis kiekvieną gyvenimo dieną naudojamės – už gyvenimą ir išganymą... Dievo šlovinimo pavyzdžių gausu Šv. Rašte, ypač Psalmėse arba, mums žinomoje Dievo Motinos Marijos - MAGNIFICAT giesmėje, prasidedančioje žodžiais: „Mano siela šlovina Viešpatį“ - ji gražiausiai įveda mus į Šlovinimo maldą...