Vyskupai aptarė pasirengimą arkivysk. T. Matulionio... 2017-01-09

2017 m. sausio 9 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo jiems gero darbo.

Posėdyje daug dėmesio skirta numatomai Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai bei šiam Lietuvos kankiniui pašvęstų metų šventimui. Iškilmių organizaciniams darbams vadovaujantis vysk. J. Ivanauskas papasakojo apie rengiamus pirmuosius komisijų ir darbo grupių susitikimus, joms keliamus uždavinius, taip pat darbus, kuriuos dar reikia nuveikti. Jis pakvietė Lietuvos ir užsienio vyskupijų tikinčiuosius organizuotis į grupes, vykti į Kaišiadoris ir jungtis į bendrą dėkingumo maldą prie Garbingojo Teofiliaus Matulionio kapo Kaišiadorių katedros kriptoje. Organizuotos piligrimų grupės bus registruojamos nuo vasario 1 d. Lietuvos vyskupai kviečia jungtis į dėkingumo maldą ne tik visas Lietuvos parapijų bendruomenes, bet ir vienuolijas, krikščioniškas organizacijas bei maldos grupes, visus Lietuvos tikinčiuosius. Posėdyje taip pat pristatyta tiek jau paruošta, tiek dar rengiama gausi ir įvairi informacinė medžiaga apie šį būsimąjį Lietuvos palaimintąjį. Daug medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį visi norintieji jau dabar gali rasti svetainėje www.matulionis.info.

Ganytojų sprendimu, integralia Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų dalimi šiemet taps Lietuvoje jau tradicine tapusi Nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Jos dalyviams bus pasiūlyta tekstų, padėsiančių apmąstyti Dievo veikimą šio būsimojo palaimintojo gyvenime.

Susirinkę į posėdį vyskupai toliau svarstė Lietuvos Caritas reorganizacijos klausimus. Patvirtintas naujas šios organizacijos statutas, įsigaliosiantis 2017 m. gegužės 1 d., taip pat kiti dokumentai. Svarstytas ir Gairių Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigyno naudojimui projektas: jis bus toliau tobulinamas. Vyskupijų ordinarai informavo apie specialybes, kurias Romos bažnytiniuose universitetuose 2017/2018 m. studijuos Lietuvos kunigai. Svarstyta, kaip atnaujinti ir suvienodinti kunigo pažymėjimą (vad. celebret), kad jis būtų pripažįstamas ir užsienyje.

Naujai ketverių metų kadencijai patvirtinta ir Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos priežiūros komisija. Jos nariai – arkivysk. G. Grušas, arkivysk. L. Virbalas, vysk. R. Norvila ir mons. V. Kulbokas. Būti Lietuvos skautų dvasios tėvu ir kitus trejus metus patikėta kun. A. Jankauskiui.

2017 m. sukanka šimtas metų nuo garsiųjų Mergelės Marijos apsireiškimų trims piemenėliams Portugalijos mieste Fatimoje. Popiežius Pranciškus Fatimoje lankysis gegužės 12–13 dienomis, o Lietuvos vyskupai, maldoje jungdamiesi su Šv. Tėvu, ragina tikinčiuosius dėkoti Dievo Motinai už daugelį amžių trunkančią globą ir prašyti jos užtarimo Lietuvos Bažnyčiai ir valstybei. Rudenį iš Lietuvos į Fatimą nutarta organizuoti nacionalinę piligriminę kelionę.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2017 m. kovo 2–3 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas